Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

  • 1.1

Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem verder genoemd als Officecity. Officecity is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder het nummer 57590133.

  • 1.2

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Officecity.nl.

  • 1.3

Indien onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, zullen deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn.

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

  • 2.1

Bestellingen kunnen via https://www.officecity.nl worden geplaatst. Zodra de bestelling is afgerond, zal er per e-mail een bevestiging worden verzonden. Daarnaast kunnen bestellingen worden gedaan door het akkoord geven van een offerte en/of besteloverzicht per e-mail.

  • 2.2

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

  • 2.3

Officecity behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens en informatie, of in het geval er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij Officecity het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

  • 2.4

In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Officecity aangifte doen bij Politie Noord-Holland - District Kennemerland

  • 2.5

In het geval van het weigeren van een bestelling zal Officecity per e-mail contact hierover opnemen.

  • 2.6

De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en alle overige gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van bestellingen en verzenden kan Officecity mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

  • 2.7

Officecity heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen die na het moment van vaststelling van de nieuwe leveringsvoorwaarden zijn uitgevoerd.

Artikel 3: Prijzen

  • 3.1

De prijzen die worden gehanteerd zijn in euro’s, exclusief 21% btw en verzendkosten. De verzendkosten worden per bestelling berekend en zijn afhankelijk van de producten in de winkelwagen. De verzendkosten zijn altijd zichtbaar in de winkelwagen en/of in het besteloverzicht.

  • 3.2

Officecity kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten. Indien een prijs op de website en/of in een offerte of besteloverzicht om wat voor reden dan ook duidelijk te laag en/of verkeerd staat aangegeven heeft Officecity het recht deze prijs te wijzigen naar de juiste prijs. Officecity hoeft dan niet voor de foutieve prijs te leveren.

  • 3.3

Op verzoek kan aan buitenlandse bedrijven een factuur met 0% btw verstrekt worden. De klant dient bij de bestelling het internationale btw-nummer te verstrekken. Het afleveradres moet overeenkomen met het factuuradres en het opgegeven adres moet overeenkomen met het adres waarop het bedrijf fiscaal geregistreerd is. Indien de gegevens verifieerbaar zijn, kan er zonder btw geleverd worden. De btw dient door de ontvanger van de factuur toegevoegd te worden, overeenkomstig de geldende EU-richtlijn.

Artikel 4: Levering

  • 4.1

Levering bij bestellingen die op werkdagen worden geplaatst, vinden normaal gesproken binnen vijf (5) werkdagen plaats. De levertijd staat vermeld op de productpagina. Bepaalde meubelseries hebben een levertijd van één (1) tot twee (2) weken en producten die niet op voorraad zijn hebben een levertijd van drie (3) weken en meer. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

  • 4.2

Officecity is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Officecity kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijving van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Officecity het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

  • 4.3

Officecity heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.

  • 4.4

Indien een zending geweigerd wordt, is Officecity gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

  • 4.5

Officecity is gerechtigd om deelbestellingen te leveren.

Artikel 5: Transport en risico

  • 5.1

De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Officecity is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper betreffende transport/verzendingen worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 • 5.2

De koper dient bij aflevering van de bestelling bij één van de bezorgers, te tekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling.

 • 5.3

De koper dient na aflevering de bestelling te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangen contact op te nemen via het contactformulier op de website of telefonisch via 023-3020080.

 • 5.4

Alle verzendingen worden door Officecity verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een verzending naar de koper wordt daarom door Officecity gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

Artikel 6: Betaling

  • 6.1

De betalingsmogelijkheden zijn:
• Betaling via iDeal
• Betaling met Paypal
• Vooruitbetaling per bankoverschrijving
• Betaling met creditcard ( Tot € 2.500 )

  • 6.2

Vooruitbetaling kan per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van bankrekening van Officecity. De in artikel 4 opgenomen levertijd is geldig vanaf het moment dat Officecity het betreffende bedrag op het zakelijke rekeningnummer heeft ontvangen.

  • 6.3

Officecity behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen

  • 6.4

Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Officecity gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

  • 6.5

Indien koper de bestelling heeft ontvangen en een terugmachtiging oproept van zijn/haar betreffende bank, zal de betreffende bestelling reeds aangekomen moeten zijn bij Officecity. Zodra dit niet het geval is zal Officecity in de mogelijkheid zijn het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren tot de bestelling met inachtneming van de ‘retourvoorwaarden’ ontvangen is.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

  • 7.1

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Officecity, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

Artikel 8: Garantie

  • 8.1

De producten die door Officecity, op de Officecity.nl website worden verkocht, worden allemaal onder de fabrieksgarantie van de betreffende merken gerekend.

  • 8.2

De koper kan geen beroep doen op garantie in de volgende gevallen:
• Er sprake is van normale slijtage.
• Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
• Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht
• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
• De koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.

  • 8.3

De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Officecity voor retournering van het betreffende product. Kosten voor een garantiezending zijn voor rekening van Officecity. Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:
• Er dient binnen de gestelde garantietermijn per e-mail contact opgenomen worden met Officecity
• Het product dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van de garantie opgestuurd te worden.
• Het garantieproduct dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
• In de garantiezending dienen een omschrijving van het probleem, de gegevens van de koper en kopie factuur bijgesloten te worden.
• Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Officecity, zijn voor risico van de koper.

  • 8.4

Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.

  • 8.5

Officecity is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Officecity.

Artikel 9: Retournering

  • 9.1

De koper heeft gedurende veertien (14) dagen na ontvangst het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen. De koper dient hiervoor per e-mail contact met Officecity op te nemen.

  • 9.2

Na toekenning van de retour dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren. Officecity zorgt ervoor dat de bestelling weer opgehaald zal worden.

  • 9.3

Producten dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen en producten gemaakt van houtfineer. Bestellingen van tien (10) dezelfde producten en meer, kunnen niet worden geretourneerd. Daarnaast kunnen producten met een levertijd van drie (3) weken of meer niet worden geretourneerd. Normaal gesproken geldt, dat in samenspraak met de klant altijd naar een retouropdracht gekeken zal worden om te proberen samen tot een oplossing te komen.

  • 9.4

Indien de klant zelf de bestelling retour wil sturen, dient de verzending te allen tijde aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.

  • 9.5

Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door Officecity worden terugbetaald. De verzendkosten genoemd in het besteloverzicht en de retourkosten berekend door de vervoerder zijn de enige kosten die worden gerekend bij een retourname.

Artikel 10: Productinformatie

  • 10.1

Officecity besteedt veel zorg aan de informatievoorziening van de aangeboden producten. Officecity is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen op de website.

  • 10.2

Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

Artikel 11: Privacy

  • 11.1

Officecity hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd. Officecity gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestellingen en, enkel indien de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.

  • 11.2

Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Officecity niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

  • 11.3

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd en verwijderd.

Artikel 12: Geschillen

  • 12.1

Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

  • 12.2

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen dertig (30) dagen mogelijk blijkt, kan de koper verdere acties ondernemen.

  • 12.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluitingen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.Download deze algemene voorwaarden

Copyright © 2022 Officecity Büromöbel GmbH